donderdag, juli 25, 2002

Top Duurzame Ontwikkeling in Jo'burg

Je zal er niet kunnen naast kijken in het nieuws: van 26 augustus tot 4 september vindt in Johannesburg een belangrijke VN-conferentie plaats over Duurzame Ontwikkeling. Dit wordt het langverwachte vervolg op de conferentie van Rio De Janeiro 10 jaar geleden. En de verwachtingen zijn hooggespannen. Want het gaat niet goed met onze planeet. De afspraken die 10 jaar geleden werden overeengekomen, o.m. omtrent beheersing van de klimaatveranderingen zijn grotendeels niet toegepast. Critici hebben het al smalend over Rio –10.

Natuurlijk is het ecologische slechts één aspect van duurzame ontwikkeling. Hieronder wat meer linken en basisdocumenten met betrekking tot duurzame ontwikkeling en jawel, duurzame ontwikkeling van het toerisme.
Samenvatting:
Rio-verklaring en Agenda 21
In 1992, tijdens de wereldtop - georganiseerd door de Verenigde Naties, praatten 173 landen gedurende twee weken over duurzame ontwikkeling. Dit leidde tot verbintenissen en verklaringen. De twee belangrijkste zijn 'De Verklaring van Rio' en 'het Actieplan 21 of Agenda 21'. De verklaring van Rio somt de principes op van duurzame ontwikkeling. Agenda 21 is de praktische vertaling van deze principes. In deze agenda worden de prioriteiten, doelstellingen, activiteiten, verwachte kosten, verantwoordelijkheden vastgelegd. Het is een werkprogramma voor de internationale gemeenschap. De Verklaring van Rio en Agenda 21 zijn niet bindend. Het is aan de lidstaten om de principes te onderschrijven en om ze ten uitvoer te brengen.

Het Brundtland rapport - 1987 - door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling/ World Commission on Environment and Development. Dit rapport definieert duurzame ontwikkeling als volgt: “Duurzame ontwikkeling beantwoordt aan de behoeften van vandaag zonder de capaciteit van de toekomstige generaties om hun eigen behoeften in te vullen, in gevaar te brengen.” Deze basisdefinitie wordt nu algemeen aanvaard.

Agenda 21 - juni 1992 - door de Verenigde Naties tijdens de Conferentie van Rio.
In Rio wordt een wereldwijd actieplan voor de 21 eeuw rond duurzame ontwikkeling door de internationale gemeenschap goedgekeurd. Agenda 21 voorziet ook een duurzame ontwikkeling voor de toeristische industrie.
 Link 1: originele engelse versie van Agenda 21 van de Verenigde Naties http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm Link 2: de Nederlandse vertaling van Agenda 21 door de Nederlandse Ministeries VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Buitenlandse Zaken
http://www.ddh.nl/agenda21/rioverklaring/

Dan de officiële websites. Met alle mogelijke info over wie er naar toe gaat, waarover het precies zal gaan en hoe het geheel wordt georganiseerd. Ook meer uitleg over het proces dat aan de top voorafging.
 Link 1: naar de Wereld Top over Duurzame Ontwikkeling zelf
http://www.johannesburgsummit.org  Link 2: naar de algemene site van de Verenigde Naties
http://www.un.org/esa/sustdev/index.html

De Belgen dan: wie gaat er vanuit ons land. En wie is er hier met duurzame ontwikkeling bezig?
 VODO, het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, is een samenwerkingsverband tussen een belangrijk deel van de nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen. Het Overleg wil het maatschappelijk debat over duurzame ontwikkeling stimuleren door het opzetten van gezamenlijke initiatieven, beleidsbeïnvloeding, studiewerk. VODO is ook lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Als ngo-lid van de Belgische delegatie gingen ze in Bali de voorbereidende onderhandelingen van dichtbij opvolgen en de ngo-invalshoek vertegenwoordigen. Ze lanceerden mee het debat over ‘ecologische schuld’ in Vlaanderen.
http://www.vodo.be
 België heeft een Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling opgesteld dat werd goedgekeurd door de federale overheid op 20 juli 2000. De site die gemaakt werd met de steun van de Federale Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Energie (Mr Olivier Deleuze).
www.billy-globe.org.

Geen opmerkingen: